degradat blanc
ripollet.cat
Cultura
Equipaments
Tràmits
Ciutat
ombra

Defensora de la Ciutadania

La Defensora de la Ciutadania de Ripollet és una figura que té per missió vetllar pels drets dels veïns i veïnes en relació a l'actuació de l'administració municipal i dels organismes que en depenen, així com de les empreses de serveis públics amb capital municipal i dels concessionaris dels serveis públics. Amb aquesta finalitat, el Defensor/a supervisarà els actes de l'administració municipal, estudiarà les queixes que se li presentin i proposarà una resolució, sempre actuant amb independència i objectivitat.

Des de juny de 2006, Ripollet disposa de la figura del Defensor/a de la Ciutadania. Actualment aquest càrrec l'ocupa l'advocada Núria Blasco, nomenada al Ple del 28 de novembre de 2019.

En la seva presentació, en roda de premsa, el 14 de gener de 2020, la nova Defensora va manifestar estar "molt contenta de poder posar tots els meus coneixements al servei de la ciutadania". Núria Blasco va explicar que la seva proposta consisteix no només en atendre les queixes individuals de la ciutadania, sinó també a les entitats, fent reunions grupals, fomentant que es coneguin més i que puguin compartir temes comuns. Un altre dels objectius de Blasco és "desmitificar la figura de la Defensora i no pensar que no val per res reclamar. Cal acostumar a la ciutadania a posar per escrit les seves opinions, queixes o suggeriments perquè arribin on han d'arribar i es puguin solucionar en la mida del possible".

Blasco, veïna de Ripollet, combina l'exercici de la professió d'advocada amb la docència, essent coneixedora dels diferents àmbits de l'administració i exercint també com a mediadora.

Pren el relleu a María Jesús García Martín, nomenada el 12 de desembre de 2018. Llicenciada en Periodisme, durant més de 10 anys va treballar a diferents mitjans de comunicació locals, des dels quals va establir lligams amb el teixit associatiu de Ripollet i amb la ciutadania en general. Des de l'any 2007 treballa a l'Àrea d'Organització i Planificació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de la creació del càrrec i durant 10 anys, el Defensor va ser Joan Ramon Costa Viladot, Enginyer Tècnic i professor a l'institut Palau Ausit de Ripollet durant més de 28 anys, dels quals els últims 15 els va exercir com a catedràtic de secundària. També va ser regidor a l'Ajuntament de Ripollet en dues etapes de 4 i 16 anys: de 1979 a 1983 i de 1987 a 2003. A més, ha estat i està vinculat a diferents entitats, tant locals com d'altres municipis.


Podeu seguir la Defensora a les xarxes socials:

- Facebook @defensoraripollet

- Twitter @defensoraciutat

___________________________________________________________________________________________


Atenció a la ciutadania


Cal demanar cita prèvia amb la Defensora de la Ciutadania a través dels següents canals:
- Per telèfon, trucant a l'Ajuntament 93 504 60 00
- Per Whatsapp o bústia de veu al telèfon 683 60 22 17
- Per correu electrònic a l'adreça defensora@ripollet.cat

Horaris d'atenció: dilluns, de 18.30 a 20.30 h i els dijous de 9 a 12 h, al Centre Cultural.

Descàrrega del FORMULARI DE SOL·LICITUD A LA DEFENSORA.

___________________________________________________________________________________________

 

Quan intervé el Defensor/a?

El/La Defensor/a de la Ciutadania pot intervenir a petició de qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu que li presenti una queixa o reclamació i que demostri un dret o un interès legítim sobre l'objecte de la queixa. Els greuges presentats han d'estar relacionats amb assumptes o matèries que siguin competència de l'Ajuntament de Ripollet.

Qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu també pot formular consultes relacionades amb l'àmbit d'actuació del mateix Defensor/a.

I quan les circumstàncies ho requereixin, el/la Defensor/a pot promoure accions d'ofici, per iniciativa pròpia.

Pot intervenir davant de:

- Errors, incoherències o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals.

- Casos de tracte indegut.

- Retards indeguts en l'actuació administrativa.

- Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.

- Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.

- Actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.Quan no pot intervenir el Defensor/a?

No pot intervenir quan:

- Les queixes estan fora del seu àmbit d'actuació o no estan motivades per l'actuació de l'administració municipal.

- Les queixes són anònimes, denoten mala fe o no tenen fonament.

- La tramitació de les queixes pot comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones.

- Les queixes estan relacionades amb peticions, sol·licituds o recursos efectuats a l'Ajuntament i per als quals el consistori encara està en termini per resoldre'ls o contestar-los.

- Ha transcorregut més d'un any dels actes denunciats. L'any comença a comptar a partir de l'endemà de la notificació de l'acte denunciat, l'endemà de la finalització del termini per a resoldre sense que s'hagi resolt, o a partir de la data en què es té coneixement de l'actuació denunciada.

- Les queixes es refereixen a actuacions que han estat objecte o estan pendents de resolució judicial.

- Es presenten greuges pels quals l'ordenament jurídic estableix un procediment específic diferent.

- Les queixes són formulades per persones amb dependència funcionarial o laboral de l'administració municipal, en qüestions relatives a l'àmbit de les relacions laborals o servei.Com presentar una queixa o reclamació

Les queixes s'han de presentar per escrit, en suport físic o electrònic, del qual s'acusarà recepció. Quan les queixes es facin de forma oral i presencial, el Defensor/a amb el seu equip hauran de transcriure les queixes perquè les persones que les formulin puguin signar-les.

La persona que formula la queixa ha d'acreditar la seva identitat, ja que no s'acceptaran aquelles que es presentin de forma anònima. En cas que la persona que presenta la queixa actuï en representació d'una altra, caldrà presentar l'autorització pertinent i les dades que acreditin a les dues persones.

La queixa ha d'incloure l'exposició dels fets, així com els antecedents i la documentació relacionada que la persona consideri oportuna per aclarir el cas i ajudar en l'estudi del greuge. Per facilitar la presentació de la queixa, la ciutadania disposa d'un formulari amb tota la informació requerida.

Les queixes, que es trametran internament de forma immediata al Defensor/a, s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Ripollet, ubicat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c. de Balmes, 4 - edifici Molí d'en Ginestar) o bé a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ripollet https://www.seu-e.cat/web/ripollet.

En el termini de deu dies des de la data del registre de la queixa, el/la Defensor/a comunicarà a la persona que l'ha presentat la seva admissió i l'inici del procediment per resoldre-la, o en cas contrari, la no admissió de la queixa i els motius pels quals s'ha desestimat.

 


Resolució del greuge

El Defensor/a ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el termini màxim de tres mesos. La seva resolució pot consistir en:

- L'estimació de la queixa presentada i, per tant, podrà formular recomanacions, suggeriments, advertiments i recordatoris a l'Ajuntament, encara que en cap cas tindran caràcter executiu ni podran modificar resolucions administratives.

- La desestimació de la queixa presentada i, per tant, informarà als reclamants dels motius pels quals considera que l'actuació de l'Ajuntament és adequada.

En tots els casos, el Defensor/a comunicarà la seva resolució per escrit, en suport físic o electrònic, a la persona interessada, a l'Alcalde/essa i als àmbits/serveis municipals afectats.

Anualment, durant el primer trimestre, el Defensor/a presentarà a l'Ajuntament una memòria de les seves actuacions de l'any anterior i l'exposarà oralment en una sessió plenària on podran intervenir tots els grups municipals.


 

Com actua el Defensor/a?

El/la Defensor/a compleix les seves funcions amb independència i objectivitat i garantint la plena confidencialitat de les dades personals que tracti. La seva actuació està regulada pel Reglament del Defensor/a de la Ciutadania de Ripollet, aprovat pel Ple municipal el 22 de febrer de 2018.

No és cap jutge i, per tant, no dicta sentències ni imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives. Té, però, la facultat de fer les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris que cregui oportuns a les dependències o serveis de l'administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot adoptar fórmules d'acord o conciliació.

L'administració municipal i, en general, tots els organismes, instituts i empreses dependents de l'Ajuntament, auxiliaran amb caràcter preferent i urgent el/la Defensor/a en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa o actuació.


L'atenció a la ciutadania té caràcter gratuït per a tothom.
Coneguem la Defensora de la Ciutadania


Telefon93 504 60 00
Emaildefensora@ripollet.catIcona enllaç
AdreçaCentre Cultural Rambla de Sant Jordi, 2-4

Icona PDF-0,84 Mb - Reglament del Defensor/a de la Ciutadania 
  • Defensora de la Ciutadania
  • Blog Centre Cultural
  • Blog CIP Moli Rata
  • Blog Centre Cultural
  • Patrimoni virtual
  • FaceBook RipolletCultura
  • Twitter @culturaripollet
ombra
Pendent de validació W3C/WCAG.

Redacció i estil: Departament de Comunicació  |  Desenvolupa: Serveis informàtics
2014 © Departament de Cultura - Ajuntament de Ripollet - 93 504 60 00  |  Nota legal